Tags
แยมโรล  ไข่เต่า  โอกาสทางธุรกิจ  หัวไชเท้า  หลอดคายประจุ  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  น้ำสลัด  มินท์  ความต้านทานไฟฟ้า  Open Source  ช่อบูเก้  Toolbook  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  กระดาษสา  Install Linux  ขนมกล้วย  player  ชิพ  อาหารเจ  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ขาไก่  แบบปกเสื้อ  จุดคุ้มทุน  ปีขาล  ประเภทของการไหล  ลอดช่อง  ต่อเล็บ  การแสดงความเป็นเจ้าของ  เครื่อกลไฟฟ้า  โครงงานวิทยาศาสตร์  ป้ายอวยพร  ผลไม้  หมอนปักเข็ม  พัฟ  ไดโอด  ปักผ้า  ขัดหน้า  โวลต์มิเตอร์  งานศิลป์  ผมทรงฟาร่า  สารกึ่งตัวนำ  ขนมคุกกี้  ตัวต้านทาน  เมี่ยง  หน่วยผลิตเพิ่ม  Diode  Hello  พฤติกรรมทางเพศ  บัวหิมะ  ภาพสัตว์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 84 Records
ตะกร้าใส่ของ : 44.48 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์,มาเช่
 
กล่องมาเช่ : 42.15 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์,มาเช่
 
กำไลกรองคอมาเช่ : 42.42 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์,มาเช่
 
รัดแขนมาเช่ : 46.26 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์,มาเช่
 
thank